Секции

Тематични направления на научната сесия SDSS-2017:

  • Електротехника, електроника и автоматика;
  • Компютърни и комуникационни технологии;
  • Образователни технологии;
  • Машиностроителни, шевни и текстилни технологии.

Оценяване и награди на представените доклади:
Програмният комитет прави класиране на авторите на доклади по всички тематични направления и предлага най-добрите разработки за удостояване със сертификати. Критериите за оценка на докладите и присъждане на сертификатите са:

  • Актуалност;
  • Научно-теоретични, приложни и инженерни приноси;
  • Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
  • Специфични резултати и показатели.

КРЪГЛА МАСА
на тема:
“Инженерното образование и предизвикателствата на пазара на труда”
18 май 2017 г., Благоевград, УЦ „Бачиново“, 14:30 – 16:00 ч.

В рамките на дискусията ще бъдат поставени на обсъждане следните въпроси:
1. Синхронизацията на инженерното висше образование и бизнеса – предизвикателства и често допускани грешки;
2. Осигуряване на отношение, умения и технологии, необходими за успешната професионална реализация на младите специалисти с инженерно образование;
3. Как измерваме “подравняването” на висшето инженерно образование с бизнеса;
4. Добри практики във взаимодействието на университетите и бизнеса.